دانشگاه بجنورد طی اطلاعیه ای در مورد نحوه ثبت نام برای دریافت سبد کالای دانشجویان متاهل توضیح داد.«وقارموسوی» مدیر روابط عمومی این دانشگاه گفت: از آنجایی که مقررشده است که دانشجویان متاهل نیز مشمول 2 بسته سبد کالایی اهدایی دولت در سال جاری شوند، دانشجویان متاهل حداکثر تا تاریخ بیست ویکم دی ماه فرصت دارند تا با به همراه داشتن اصل وکپی سند ازدواج به امور دانشجویی، واحد رفاه دانشجویی مراجعه کنند.