چهارشنبه ۲۹ شهریورساعت ۱۲:۰۳Sep 2017 20

روزنامه خبر جنوب شیراز از مرز هشت هزارمین شماره گذشت

شیراز - استان فارس و شیراز قابلیت های شگرف در توسعه فعالیت های اطلاع رسانی و خبری دارد و روزنامه خبر جنوب که عنوان پر سابقه ترین یومیه شیراز را نیز دارد با عبور از مرز هشت هزارمین شماره اکنون سهم بسزایی در توسعه فعالیت های اطلاع رسانی دراین استان دارد . مطبوعات در زمینه توسعه فرهنگی می توانند عاملی موثر برای برقراری توازن و پیوند دادن باورهای اصیل اعتقادی و سنت های بارور جامعه باشند و باعث پویایی افکار شوند ...