یکشنبه ۲۹ مردادساعت ۰۰:۵۹Aug 2017 20

خبرگزاری تابناک

۱۳۹۱/۰۷/۰۱

شرع قطع اضافه کار از مدیران ارشد باشد

سید رمضان شجاعی کیاسری در خصوص کاهش پرداخت اضافه کار به کارمندان گفت: در حال حاضر چون منابع مالی دولت کاهش پیدا کرده است، دولت تصمیم فعلا پرداخت اضافه کار و مزایا به کارمندان را قطع کرده است تا بعد از بهبود وضعیت جبران نماید.به گزارش ملیت، عضو کمیسیون شوراها گفت: هیچ فرقی بین کارمندان دولت وجود ندارد و همه یکسان هستند حال آنکه ممکن است یک کارمند در پست مدیریت باشد و یک کارمند آبدارچی .وی افزود : این ظلم بزرگی است اگر دولت فقط اضافه کار و مزایای کارمندان ساده را قطع کند ...