در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
34°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
22°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
33°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
32°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
23°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
22°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
26°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
31°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
20°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
26°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
31°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
25°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
20°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
26°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
32°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
25°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال