در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-1°صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
12°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافیکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-2°صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
12°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
-1°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-2°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
بارانیسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی