در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
34°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
35°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
29°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
25°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
37°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
37°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
25°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
31°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
37°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
22°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
29°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
37°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
29°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی