در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
20°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
30°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
30°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
22°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
20°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
30°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
30°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
20°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
27°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
33°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
25°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
20°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
33°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
25°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
20°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
26°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
33°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی