در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
16°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
18°ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
12°بارانیشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
22°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
21°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
15°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
22°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
14°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی