در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
14°صافیکشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
16°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
18°صافسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
12°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
21°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
12°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
24°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی