در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
22°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
18°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
13°ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
21°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°Light rain showersشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
20°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
12°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
13°صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
21°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
12°صافدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب