در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
14°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
14°احتمال بارشسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
14°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°Light rain showersچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
23°احتمال بارشچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
21°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
21°احتمال بارشپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
22°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
13°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
25°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
17°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
25°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی