در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-3°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
-4°ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-2°برف و باراندوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
برف و باراندوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
-3°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
-2°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-2°نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
-7°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-2°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
-6°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی