در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
14°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
23°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
17°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
24°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
17°نیمه ابریجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
25°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
28°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
21°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
16°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
26°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی