در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°صافجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
15°صافجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
18°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
13°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
11°نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
10°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
10°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی