در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
25°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
21°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
15°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
13°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
26°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
19°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
11°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
16°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
18°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
15°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
ابریجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
13°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
18°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
10°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
13°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال شرقی
17°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
12°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی