در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
بارانیشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
بارانیشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
11°احتمال بارششنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
احتمال بارشدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
احتمال بارشدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
بارانیدوشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
بارانیسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
بارانیسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
بارانیسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی