در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
13°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°صافیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
11°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
13°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
10°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
14°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
12°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق