در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
35°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
36°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
35°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
24°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
23°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
30°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
36°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
22°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
30°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
36°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
28°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
22°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
31°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
37°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
27°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب