در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
10°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
18°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
11°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°بارانییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
15°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
19°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
بارانیسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
18°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
14°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
14°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی