در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
23°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
22°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
31°صافجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
32°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
24°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
23°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
22°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
28°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
33°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
28°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
21°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
25°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
31°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
27°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی