در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
21°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
34°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
31°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
35°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
32°صافدوشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
23°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
34°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
27°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
23°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
30°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
35°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب شرقی
27°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
31°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
36°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی