در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
Light rain showersدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-1°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sشمال
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-1°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
-1°ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-3°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی