در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-1°صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-2°نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
برفیسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
Light snow showersسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-3°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
-2°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-3°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-1°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-2°نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی