در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
30°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
27°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
21°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
21°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
31°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
27°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
20°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
27°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
32°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
23°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
21°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
29°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
34°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
23°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
31°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
36°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق