در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
27°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
24°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
24°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
31°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
27°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
22°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
24°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
32°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
27°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
22°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
29°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
29°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
25°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sغرب
19°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
26°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
30°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
22°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
28°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی