در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
26°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم تند7m/sشرق-جنوب شرقی
18°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
15°نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sغرب
23°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
17°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
16°ابرییکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
19°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
11°نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
17°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
22°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
12°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
23°صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
15°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب