در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
14°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
16°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
17°ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
27°ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
20°بارانیپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°احتمال بارشپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
18°ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
17°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
13°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی