در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
32°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
23°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
20°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
28°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
23°ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
18°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
27°Light rain showersشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
28°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
20°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
18°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
27°احتمال بارشیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
32°ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
20°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°احتمال بارشدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
25°Light rainدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق