در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°احتمال بارشپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
12°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
12°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
20°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
14°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
11°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
12°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
23°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
21°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
14°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
30°ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
17°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°بارانیدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
16°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
20°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
18°ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
17°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی