در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
14°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
10°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
20°ابریشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
14°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
13°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
17°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
10°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
بارانیسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم تند6m/sجنوب شرقی