در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال
25°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
16°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
27°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
18°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
24°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
16°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
25°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
16°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
25°صافدوشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال غربی
23°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
17°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
24°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
18°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
29°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
21°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
29°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
22°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی