در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
23°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
32°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
28°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
23°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
33°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
28°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
20°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
30°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
32°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
24°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
20°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
29°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
32°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
25°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
19°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
30°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق