در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
19°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
15°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
11°نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
10°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
24°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
18°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
15°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
13°صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
17°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
20°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
11°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
20°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
19°ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sشرق-جنوب شرقی
15°صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
بارانیدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
Light rainدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
Light rainدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
12°بارانیدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی