در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
18°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
28°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
27°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
21°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
29°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
16°ابریشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
20°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
23°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
20°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
21°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق