در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
باران شدیدجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
بارانیجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
برفیجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
-1°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
-3°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
-2°نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
12°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
12°ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
بارانیسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب