در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
21°ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
30°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
27°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
19°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
22°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
32°احتمال بارشجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
26°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
18°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
30°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
34°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
22°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
22°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
32°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
25°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
21°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
31°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
34°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی