در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
-1°ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
-4°ابریجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
-4°ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
-3°نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-4°صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
-3°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال
صافیکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-1°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
-2°نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
13°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب