در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
23°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
25°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
35°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
26°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
27°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
34°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
37°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
24°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
35°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
37°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
27°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
26°صافیکشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sغرب
31°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
34°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
29°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی