در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
10°صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
16°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
12°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
15°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
10°ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
17°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
11°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
18°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
22°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
14°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
11°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
19°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
24°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
14°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی