در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
17°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
17°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
14°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
15°صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
11°صافیکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
11°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
14°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی