در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
17°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
15°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
25°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
21°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
16°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
17°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
12°ابریشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
15°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
19°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
15°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
12°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
20°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
25°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
14°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
22°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی