در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
10°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
20°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
18°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
19°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
14°ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
20°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
16°ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
12°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
15°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
24°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق