در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
22°صافسه شنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشرق
22°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
32°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
29°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
22°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
25°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
34°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
31°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
22°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
32°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
35°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
27°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
23°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
31°صافجمعه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال
35°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
28°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق