در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
26°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
20°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
31°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
27°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
20°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
23°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
30°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
36°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
23°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
21°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
29°Light rain showersسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
32°احتمال بارشسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
26°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب