در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مشهد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی
30°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
24°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
26°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
35°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال شرقی
31°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
26°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
27°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
33°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
35°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال شرقی
24°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
33°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
36°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
27°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
23°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
34°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
36°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی
29°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی