در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافجمعه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
34°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
25°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
21°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
33°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
25°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
22°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافیکشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
37°صافیکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
25°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
32°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
38°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
29°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
25°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
33°صافسه شنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
39°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
30°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی