در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sشمال غربی
11°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
15°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°Light rain showersیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
احتمال بارشدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
10°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
12°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی