در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق
29°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
16°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق
28°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
18°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
18°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
20°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
19°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
30°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
21°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
21°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
31°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
30°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی