در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
18°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
30°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
27°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
20°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
17°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
31°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
27°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
19°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
26°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
32°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
22°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
19°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
27°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
32°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sشمال
23°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
19°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
26°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
32°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی