در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
12°صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
10°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
15°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
15°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
17°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
11°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی