در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
16°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
24°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
18°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
30°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
27°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
19°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
29°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
32°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
22°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
18°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
26°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
32°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
25°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
19°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
28°ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
33°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی