در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
صافسه شنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
16°صافسه شنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
12°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
10°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sشرق
20°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
17°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشرق
13°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
22°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
14°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
14°ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
19°صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
14°صافجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sجنوب
12°صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
19°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
11°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی