در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
20°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
27°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
19°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
19°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافجمعه ۱۳:۳۰آرام0m/sشمال غربی
29°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
19°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
28°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
33°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
24°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
20°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
33°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
25°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
22°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
30°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
34°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال