در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°صافجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
27°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
20°صافشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
16°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
29°صافشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
27°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
20°صافیکشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشمال غربی
15°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافیکشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
29°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
17°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافدوشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال
29°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
22°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
17°صافسه شنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافسه شنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
30°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال