در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
12°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
12°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
15°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
12°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب