در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
23°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
37°صافسه شنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
34°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال شرقی
26°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
37°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
33°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال شرقی
24°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
31°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
37°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
30°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
24°صافجمعه ۰۴:۳۰آرام0m/sغرب
32°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
38°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
29°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
23°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
32°صافشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال غربی
37°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی