در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
34°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
30°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
22°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
23°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
33°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
30°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
23°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
30°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب
36°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال
26°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
23°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
31°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
36°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
26°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
31°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
35°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال شرقی