در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
20°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
14°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
24°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
23°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
17°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°ابریسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
23°ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
22°بارانیسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
14°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
27°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
17°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
15°نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
23°احتمال بارشپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sغرب
26°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
20°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال