در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشرق
30°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
27°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
21°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
30°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
22°صافدوشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
19°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
26°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
31°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
20°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
31°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
25°صافسه شنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
20°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
26°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
32°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
24°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی