در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
21°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
18°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
21°صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
18°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
28°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
19°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
25°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
24°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
18°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
30°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
23°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
24°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی