در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرمان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
23°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
36°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
32°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
24°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
25°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
36°صافدوشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
33°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
25°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
33°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
39°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
29°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
25°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
38°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
30°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
34°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی