در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
18°ابریجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
12°ابریشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
12°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
21°احتمال بارششنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
11°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
12°ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
19°بارانییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
14°احتمال بارشیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
20°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
10°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
10°بارانیسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
20°بارانیسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
15°بارانیسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب