در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°احتمال بارششنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
10°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
19°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
15°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
10°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
18°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
10°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
16°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
19°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
13°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
10°ابریسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
17°بارانیسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
16°احتمال بارشسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
بارانیچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
15°باران شدیدچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
14°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی