در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-2°نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
-3°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-1°نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-2°ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
برفیچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-3°نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
-1°نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
-2°برفیجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-1°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
-1°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
-3°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
12°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-3°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب