در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
31°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
21°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
20°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
33°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
31°صافجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
20°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
29°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
35°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
24°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
21°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
29°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
36°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
26°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
22°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
29°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
35°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
26°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب