در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
18°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
16°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
28°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
24°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
15°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
23°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
14°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
26°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
21°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
14°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
25°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
20°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی