در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
14°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
12°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
16°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
18°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
14°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
17°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
10°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
14°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
17°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی