در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°احتمال بارشسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
13°Light rainسه شنبه ۱۸:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
10°بارانیچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
احتمال بارشچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
16°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
15°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
16°ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°بارانیجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
10°ابریشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
16°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
18°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sجنوب