در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
17°صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
11°صافیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
15°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
11°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
15°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
11°ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
15°ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
10°باران شدیدپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
11°باران شدیدپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب
Light rainپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب