در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
29°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
23°صافسه شنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشرق
19°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
31°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
29°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
21°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
19°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
33°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
20°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
30°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
34°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
28°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
21°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
30°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
35°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
29°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی