در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
14°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
22°ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
15°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
13°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
18°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
19°Light rain showersجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
11°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
19°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
21°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
12°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
11°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
20°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب