در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
25°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
20°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
13°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
11°صافسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
19°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
26°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
17°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
13°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
21°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
16°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
12°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
25°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
18°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی