در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
-1°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-7°صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
-5°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
صافجمعه ۱۸:۳۰آرام0m/sغرب
-3°صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال غربی
صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
-2°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-1°صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
11°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی