در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
14°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
10°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
15°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
11°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
12°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
15°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
12°احتمال بارشیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
14°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
12°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
18°صافدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال