در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
11°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
11°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی