در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
20°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
23°صافدوشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
19°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
17°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
17°نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
28°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
21°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
20°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
29°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
28°احتمال بارشدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
24°احتمال بارشسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
24°بارانیچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
24°Light rainچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی