در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
24°ابریسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
34°ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
31°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
34°ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
32°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
21°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
31°ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
35°ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
27°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
22°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
32°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
34°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
28°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
32°ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق