در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر همدان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
32°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافیکشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
32°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
32°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
22°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
33°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
32°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
27°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
33°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی