در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
30°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
29°صافسه شنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
24°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
19°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
31°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
30°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
24°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
19°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
23°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
28°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
33°صافجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
28°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
20°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
28°صافشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
27°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب