در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
19°صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
16°صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
30°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
24°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
17°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
13°صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
28°صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
24°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
24°صافدوشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
29°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
20°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
13°صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
23°صافسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
28°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
20°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی