در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-1°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
12°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
15°صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
15°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
12°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
Light rain showersدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی