در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
14°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
25°ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
16°نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
21°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
12°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
20°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
19°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
13°صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
21°صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
25°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
20°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی