در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
36°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
34°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
27°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
37°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
35°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
28°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
25°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
33°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
39°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
25°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
33°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
39°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
31°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
33°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
39°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
31°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب