در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
26°صافشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشمال غربی
23°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
33°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
32°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
21°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
33°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
32°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
23°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
34°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
23°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
30°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
35°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
27°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی