در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
14°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
13°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
24°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
15°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
23°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
23°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
21°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
14°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
23°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
19°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
22°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی