در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
34°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
33°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
26°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
33°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
32°صافسه شنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
24°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
30°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
35°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
22°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
31°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
35°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
29°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
23°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
32°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
36°صافجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
28°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی