در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
10°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
11°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
13°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
13°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
10°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی