در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
26°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
16°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
16°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
30°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
28°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
18°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
18°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
27°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
32°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
17°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
30°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
23°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
17°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
30°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
34°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
24°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب