در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
37°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
36°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
25°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
37°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
36°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
28°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
33°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
39°صافشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
24°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
32°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
38°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
31°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
23°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
32°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
39°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
29°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی