در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
27°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
21°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
30°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
27°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
21°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
27°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
32°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
20°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
28°صافجمعه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال غربی
33°صافجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
25°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
20°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
28°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
26°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی