در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
14°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
10°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
11°صافسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
12°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
12°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
15°صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی