در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
37°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
33°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
26°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
24°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
36°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
34°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
28°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
25°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
32°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
38°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
25°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
34°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
37°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
31°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
28°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
33°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
36°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
31°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب