در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
11°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
11°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
11°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
11°صافیکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی