در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
28°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
20°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
19°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
30°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
26°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
19°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
19°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
17°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
28°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
30°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
23°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
19°ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
27°ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
28°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
23°ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی