در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
21°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
13°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
11°صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
19°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
14°صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
12°صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
20°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
14°صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
25°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°صافسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
12°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
23°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
18°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق