در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°ابریسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
28°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
24°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
17°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
15°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
28°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
24°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
16°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
24°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
21°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
16°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
31°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
22°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
31°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی