در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
10°نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
18°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
13°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
13°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
15°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
11°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
17°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی