در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
21°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
14°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
13°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
24°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
16°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
15°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
24°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
29°ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
17°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
21°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°بارانیدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
27°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
23°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب