در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
28°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
31°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
27°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
18°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
27°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
30°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
18°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
28°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
22°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
19°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
34°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
24°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب