در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
23°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
18°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
11°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
22°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
22°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
14°صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
25°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
12°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
20°صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
26°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
17°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
11°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
19°صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
18°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی