در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
16°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
13°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
16°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
13°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
12°صافسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
18°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
14°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
20°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
13°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
18°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی