در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شیراز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
33°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
31°صافدوشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
22°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
34°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
32°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
31°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
36°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
23°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
31°ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
36°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
29°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
22°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
31°ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
36°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی