در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب
33°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
30°صافسه شنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشرق
36°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
34°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
32°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
30°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
36°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
30°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
34°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
36°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
33°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
31°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
34°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
37°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
33°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب