در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
34°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
33°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
32°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
30°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
33°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم تازه9m/sشمال غربی
32°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
32°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم تازه8m/sشمال-شمال غربی
29°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
30°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
30°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم تازه9m/sشمال غربی
28°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
30°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
31°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
31°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
26°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
29°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
32°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
30°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی