در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
28°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
27°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
24°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
23°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
29°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب
28°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب
24°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
29°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
30°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
26°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
25°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
32°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-جنوب غربی
29°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
27°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
33°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
28°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی