در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
32°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
34°ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
31°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
28°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
35°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
34°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
31°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
34°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
35°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
32°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
28°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
33°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
33°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب
30°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
32°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی