در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
22°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
29°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
27°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
25°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
23°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
30°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب
28°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
25°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
28°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
31°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
27°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
24°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
27°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
28°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
27°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
24°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
28°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
30°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب