در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
39°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
31°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
37°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
33°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
33°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
34°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
35°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
36°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
32°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
36°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
33°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب شرقی
35°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
36°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
35°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
34°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
36°احتمال بارششنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی