در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
29°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
27°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
32°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
31°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
29°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
27°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
33°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
32°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
28°صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
31°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
34°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
30°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
29°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
34°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
31°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال