در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم تازه8m/sشمال-شمال غربی
27°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم تازه9m/sشمال غربی
27°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
24°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
21°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
28°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
28°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
26°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
24°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
27°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
30°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
25°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
27°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
29°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم تازه8m/sشمال-شمال غربی
25°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
27°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
30°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
27°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی