در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
30°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
29°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
27°صافیکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
30°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
29°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
27°نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
26°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
28°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
25°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
28°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
30°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
29°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
25°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
29°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
29°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
27°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی