در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
37°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
29°صافسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
33°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
29°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
34°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
28°صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
34°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
33°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
30°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
34°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
35°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
31°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
35°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب
31°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
35°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
28°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
33°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
30°نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب