در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
27°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
25°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
24°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
27°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
27°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
25°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
24°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
28°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
27°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
23°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
29°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب-جنوب غربی
25°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sجنوب
24°نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
29°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب
26°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب شرقی