در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
27°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم تند6m/sشمال
25°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
31°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
29°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
26°صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
25°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
30°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
29°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
27°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
24°صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
28°صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
30°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
26°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
29°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
27°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
26°نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
29°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
30°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
28°نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی