در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
37°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
36°صافدوشنبه ۱۹:۳۰وزش تند11m/sغرب-شمال غربی
34°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم تازه10m/sشمال غربی
32°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
35°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
34°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
31°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
30°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
35°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
35°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
30°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
34°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
35°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
32°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
30°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
33°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
35°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
32°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی