در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
33°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
36°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
34°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
33°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
32°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
37°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
34°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
33°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
32°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
36°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
36°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
34°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
37°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب-جنوب شرقی
36°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه10m/sجنوب-جنوب غربی
35°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
33°نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
36°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
38°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
34°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب