در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
35°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
33°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
31°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
30°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
34°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
36°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم تازه9m/sغرب-شمال غربی
35°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
36°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
38°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
35°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
34°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
35°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
36°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم تازه9m/sشمال غربی
32°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
35°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
33°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی