در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
38°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
36°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
33°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
32°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
39°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
35°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
33°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
32°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
36°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
38°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
33°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
36°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
37°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
35°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
31°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
36°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
38°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
35°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی