در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
33°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
31°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
29°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
35°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
33°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
31°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
30°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
34°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
35°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
30°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
32°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
35°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
32°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
30°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
33°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
35°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
32°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی