در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر بوشهر

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
27°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
27°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
26°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
31°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
27°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
27°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
25°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
30°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
29°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
27°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
30°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
32°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه9m/sغرب-شمال غربی
28°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
28°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
33°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
35°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
30°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی