در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
30°ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
22°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
22°ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال
26°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب
24°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
19°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
26°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
30°ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
22°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
19°ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
24°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°صافیکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
23°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
17°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
25°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
28°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
19°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال