در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
22°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
33°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
30°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
21°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
24°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
34°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
32°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
21°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
33°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
35°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
28°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
22°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
32°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
36°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
25°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
33°ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
36°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی