در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
39°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب
38°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
30°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
40°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب شرقی
39°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
29°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
35°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
40°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
34°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
26°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
37°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
33°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
25°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
32°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
37°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
32°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال