در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
34°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
33°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
26°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
35°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
31°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
25°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
36°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
28°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
25°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
34°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
37°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب