در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
36°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
35°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
27°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
28°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال
36°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
36°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
28°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
28°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
34°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
37°صافسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
28°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
32°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
37°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
33°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
25°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
34°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
38°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
30°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی