در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
29°صافدوشنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sشمال
20°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
19°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
29°صافسه شنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
20°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
18°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
32°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
18°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
27°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
22°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
19°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
26°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
29°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
22°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال