در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
34°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
29°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
26°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
34°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
27°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
25°صافشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب
30°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
26°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
36°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
31°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
28°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
31°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
36°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب
31°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
31°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی