در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
15°نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
13°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
24°ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
21°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
18°نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
15°Light rain showersشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
24°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
21°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
21°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
23°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
17°نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
15°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
20°Light rain showersدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
22°Light rain showersدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
17°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
19°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی