در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°ابریدوشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
14°ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
16°ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°ابریسه شنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
19°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
13°بارانیچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
21°بارانیچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
15°بارانیچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
10°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
22°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
12°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
12°نیمه ابریجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
19°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
23°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
13°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
23°ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی