در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
15°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
12°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
20°ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
15°صافدوشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
13°صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
19°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
22°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
14°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
20°صافسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
15°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
22°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
26°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
19°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی