در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
25°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
24°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
32°ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
25°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تازه8m/sشمال-شمال شرقی
20°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
21°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
28°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
30°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
18°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
25°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
29°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
24°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
18°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
25°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
23°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی