در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
34°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
30°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
31°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافیکشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
21°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
28°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
32°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
30°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
33°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
31°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی