در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°احتمال بارشپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
20°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
12°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
21°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
12°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
25°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
15°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
14°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
25°ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
26°بارانییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
17°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
12°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
26°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی