در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال
26°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
20°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
29°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
21°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
31°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
33°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
27°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
20°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
27°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
27°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
26°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
22°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
34°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
22°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی