در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
27°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
39°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
38°صافشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
27°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
27°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
40°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
37°صافیکشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
27°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
28°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
34°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
37°صافدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
26°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
30°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
32°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
26°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
34°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
27°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی