در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تهران

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
35°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافشنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
25°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
25°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
36°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
35°صافیکشنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
24°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
32°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
37°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
28°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
33°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
37°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
28°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
24°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
38°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب