در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
32°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
22°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
22°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
33°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
33°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
23°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
22°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sشرق
29°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
34°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
21°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
25°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sشرق
31°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
25°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
18°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم تازه8m/sشرق
24°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sشرق
30°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
22°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sشرق