در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
19°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه9m/sجنوب غربی
16°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تازه10m/sجنوب غربی
13°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم تازه9m/sجنوب-جنوب غربی
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب-جنوب غربی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نزدیک طوفانی14m/sجنوب غربی
17°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تازه9m/sجنوب غربی
15°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم تازه9m/sجنوب-جنوب غربی
17°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه10m/sجنوب غربی
19°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰وزش تند12m/sجنوب غربی
15°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰وزش تند11m/sجنوب غربی
11°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
17°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
22°Light rain showersجمعه ۱۶:۳۰وزش تند13m/sجنوب-جنوب غربی