در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
17°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
20°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
20°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
15°ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
13°بارانیشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
19°بارانیشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
23°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه10m/sجنوب غربی
15°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
20°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
24°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه9m/sجنوب غربی
18°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sجنوب-جنوب غربی
10°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
18°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
24°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
16°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی