در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
29°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
19°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
19°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sشرق
29°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
28°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
20°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند7m/sشرق
19°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم تند7m/sشرق
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشرق
33°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
20°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم تازه8m/sشرق-شمال شرقی
26°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشرق
33°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
23°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sشرق
18°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم تند7m/sشرق
25°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشرق
30°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
21°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشرق