در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
31°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
29°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
20°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sشرق
18°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
31°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
29°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
19°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
25°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
31°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
23°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
17°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sشرق
24°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
30°صافشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
21°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sشرق
18°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
31°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
22°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق