در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم تازه8m/sشرق
25°احتمال بارششنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
20°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم تازه8m/sشرق
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی
13°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
23°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
22°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
14°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
15°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
21°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
24°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
14°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
25°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
18°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
14°نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
18°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب