در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
32°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
28°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
20°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم تازه8m/sشرق-شمال شرقی
18°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sشرق
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
26°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
19°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
26°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
32°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
22°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشرق
19°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
27°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
34°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
23°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشرق
21°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
35°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
25°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-جنوب شرقی