در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
13°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
11°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب
19°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
10°احتمال بارشسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
19°احتمال بارشسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
17°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°بارانیچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
14°احتمال بارشچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
15°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
20°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
17°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی