در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
13°صافشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
14°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم تند6m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
13°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
14°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
10°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
15°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق