در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
15°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
27°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
22°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
17°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
14°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
25°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
22°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
14°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
19°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
25°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
17°صافدوشنبه ۲۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
14°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
18°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
15°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
20°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
27°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه10m/sجنوب غربی