در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
17°Light rain showersشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
10°نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
18°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
15°صافیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
10°صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
17°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
22°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
19°صافسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب
23°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
15°صافسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
11°ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
17°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
15°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی