در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
14°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
19°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشرق
14°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
21°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
16°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
26°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
18°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
23°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
26°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
16°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
29°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
26°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
16°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
19°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
21°ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
26°بارانیدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
18°بارانیسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
15°Light rain showersسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق