در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
19°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
17°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
11°صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
20°صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
19°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
11°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
17°صافسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
23°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
15°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
12°نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
19°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
25°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
16°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
20°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی