در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
برفیپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
-1°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
-3°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
برفیجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
-1°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
برفیشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
-1°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی