در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
11°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
10°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
10°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
11°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی