در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
33°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
24°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
22°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
35°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
34°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
26°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
24°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
36°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
33°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
29°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sشرق
36°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
27°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
23°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
29°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشرق
36°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
27°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
31°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق