در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
11°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
10°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
22°احتمال بارشجمعه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب غربی
18°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
13°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
22°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب
15°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
10°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
16°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
22°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
15°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
17°ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشرق