در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
34°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
32°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
24°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
22°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
34°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
32°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
24°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sشرق
22°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sشرق
29°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
35°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
21°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sشرق
29°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
35°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
26°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
21°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sشرق
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
34°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
26°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی