در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر تبریز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-1°ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
-1°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
-2°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
-2°صافشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
-1°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
-2°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
-1°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی