در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
29°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
18°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
31°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
18°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
27°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
20°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
16°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
29°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
23°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
30°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
19°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
17°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
29°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
28°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی