در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
-2°صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
-1°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
بارانیسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
ابریسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
10°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی