در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
29°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
23°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
18°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
19°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
31°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
26°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال
20°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
20°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
28°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
35°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
19°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
36°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
24°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
20°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
37°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال