در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
16°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
28°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
22°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
15°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
18°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب شرقی
28°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
14°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
29°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
15°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
27°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
19°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
15°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی