در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
15°ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
10°Light rainجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
احتمال بارششنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
15°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
10°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
11°احتمال بارشیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
15°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
10°Light rain showersدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
احتمال بارشدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
11°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال