در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-3°ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم تازه8m/sشمال-شمال غربی
-4°ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
-5°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
-2°صافسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
-5°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
-9°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
-9°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
-3°ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
-6°نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
-2°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
-5°ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
-5°نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
-6°صافجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی