در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-1°نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
10°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
-1°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
10°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
-1°نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
-3°صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب
12°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی