در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
16°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
16°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
26°Light rain showersجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
21°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
17°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
17°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
22°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
27°ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°احتمال بارشیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
23°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
18°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
11°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
19°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
21°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
18°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°بارانیسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی