در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
23°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
12°ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
12°بارانیسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
18°بارانیسه شنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
12°بارانیچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
11°بارانیچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
16°بارانیچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
18°باران شدیدچهارشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
20°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
11°بارانیپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
23°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
12°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی