در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
32°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
26°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال
20°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
21°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
26°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال
20°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
28°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم تازه10m/sشمال
22°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
18°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
26°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
32°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
19°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
20°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
32°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
22°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال