در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
34°صافدوشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
21°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
19°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
33°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
30°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
21°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
20°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
35°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
19°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
37°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
21°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
29°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
36°صافجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
26°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال