در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
20°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
16°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
12°نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
10°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°صافجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
15°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
16°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
20°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
14°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
16°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
11°نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال
11°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی