در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
32°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
28°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
21°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
33°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
29°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
21°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
35°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
25°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
19°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
29°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
34°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
23°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
19°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
25°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
29°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
22°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال