در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
35°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
29°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال
22°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
23°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
35°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
32°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
21°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
38°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
26°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
25°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
35°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
39°ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
29°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
26°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
35°بارانیشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
35°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی