در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
12°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
17°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
12°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
احتمال بارشسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
احتمال بارشسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
14°Light rain showersسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
احتمال بارشچهارشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
احتمال بارشچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
15°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
احتمال بارشچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
15°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
21°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
11°نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
17°ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب