در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
20°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
15°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
10°نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
10°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
16°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
11°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
13°ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
15°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
12°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی