در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
35°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
30°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال
23°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
21°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
34°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
29°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال
22°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
21°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
35°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
23°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
31°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
36°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
28°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
27°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
28°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تازه9m/sشمال
26°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال