در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر قزوین

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
برف و بارانشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
برف و بارانیکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
-2°صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
-2°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-1°نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
صافچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق