در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
برفیدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
برفیدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
برفیسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
-1°برفیسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
برفیسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
-1°برفیسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال
-1°برفیچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-2°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
-1°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-4°نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-2°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
-2°نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
-4°نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
-2°نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
-1°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
-1°برفیشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی