در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
بارانیشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
بارانییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
بارانییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
بارانییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
بارانییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
بارانیدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
Light rainدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
Light sleetدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
برف و باراندوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
Light rainسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی