در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
18°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
17°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
27°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
17°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
17°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
27°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
16°نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
29°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
18°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
23°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
26°Light rainپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
20°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
15°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی