در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
17°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
17°صافیکشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
27°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
22°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
16°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
17°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
26°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
21°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
14°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
22°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
26°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
16°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
23°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
28°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
17°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
24°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی