در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
19°احتمال بارشچهارشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق
16°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
11°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
12°احتمال بارشپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
18°Light rainپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
12°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
13°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
19°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
22°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
13°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°احتمال بارششنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
22°ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
15°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
14°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
25°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافیکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
15°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی