در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
27°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
20°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
16°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
16°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشمال
25°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
22°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
16°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
17°صافجمعه ۰۷:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
25°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
28°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
17°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
22°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
22°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
19°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
13°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
19°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
24°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
14°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی