در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°بارانیجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
بارانیشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
بارانیشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
12°بارانیشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
ابرییکشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sشرق
10°ابرییکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
12°ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال غربی
15°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
22°ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
10°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
15°ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
12°ابریسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی