در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
15°احتمال بارششنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
احتمال بارششنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
13°احتمال بارشیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
Light snowدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
Heavy snowدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
-1°Heavy snowدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
-2°Light snowدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
-4°Light snowسه شنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
-2°برفیسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
برفیسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
-4°Light snow showersسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
-3°Heavy snowچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-3°Heavy snowچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
-2°Light snow showersچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
-2°Heavy snowچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی