در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
بارانیجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
احتمال بارششنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
12°احتمال بارششنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
13°بارانیشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
13°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
احتمال بارشیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
بارانیدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
12°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
Light rainسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی