در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
18°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
11°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
21°احتمال بارششنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
16°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
10°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
10°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
18°احتمال بارشیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
22°بارانییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
10°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
16°بارانیدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
16°بارانیدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
13°بارانیدوشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sشمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
15°بارانیسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
17°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب
10°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی