در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
27°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
16°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
28°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
24°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
18°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
26°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب
29°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
15°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
24°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
21°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
19°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
20°ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
22°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
18°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی