در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
13°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
11°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
13°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sشمال
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
11°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی