در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°احتمال بارشسه شنبه ۱۳:۳۰آرام0m/sشرق
15°صافسه شنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sشمال غربی
صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
16°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
25°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
10°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
17°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
19°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
14°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
11°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
22°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
27°ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
10°صافشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی