در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
24°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
17°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
17°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
28°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
23°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
17°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
16°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
25°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
29°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
15°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
31°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
19°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
17°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
30°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
20°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی