در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
11°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
Light rain showersیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
11°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
بارانیدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب
10°بارانیدوشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
13°بارانیدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
10°ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
15°بارانیسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
19°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب غربی
22°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب-جنوب غربی
25°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
14°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی