در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-3°صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-1°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
12°صافسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
11°ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
15°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
16°ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی