در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
-2°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-2°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-2°صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
-1°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-2°برفیسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
-2°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی