در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
Light snowپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
ابریجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-1°ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
Light snowجمعه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
Light snowجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق
-1°برفیشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-1°برفیشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
برفیشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
برفیشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
-2°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
-2°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
-1°نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
-5°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-1°ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب
-2°نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی