در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
11°صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
13°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
10°ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°Light rainچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
12°احتمال بارشچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
احتمال بارشپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
11°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
11°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
10°احتمال بارشپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
10°ابریجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
10°بارانیجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
باران شدیدشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال