در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اردبیل

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
23°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
17°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
30°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
25°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
21°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
20°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
25°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
28°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
18°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
23°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
26°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
20°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
15°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
21°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
22°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
17°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی