در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
44°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
31°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
45°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب شرقی
44°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
34°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
44°صافسه شنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
45°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
34°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
42°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
47°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
41°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
32°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
40°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
47°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
39°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
37°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی