در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
33°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
47°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب شرقی
47°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
37°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
33°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
48°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب شرقی
47°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
36°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
32°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
39°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
49°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
33°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
39°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
49°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
42°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
33°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
41°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
49°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
41°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی