در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
43°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
42°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
32°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
28°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
41°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
40°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
32°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
28°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
36°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
42°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
29°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
37°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
43°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sشمال غربی
34°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
29°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
37°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
43°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
35°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی