در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
33°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
46°صافشنبه ۱۳:۳۰آرام0m/sجنوب
45°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
36°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
32°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
48°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب
45°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
35°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
32°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
39°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
48°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
31°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
37°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
47°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
40°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
36°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
39°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
48°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
40°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی