در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
18°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
16°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
27°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
23°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
18°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
16°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
28°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
26°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
19°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
24°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
32°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
23°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
18°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
22°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
23°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
25°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی