در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
44°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
44°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
34°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
30°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
45°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
46°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
35°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
31°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
38°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
47°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
34°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
41°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
49°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
40°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
35°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
41°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
49°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
41°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی