در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
23°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
40°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
38°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
28°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
24°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
38°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
35°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
24°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
29°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
38°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
30°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
24°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
32°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
39°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
29°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
25°ابریسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
28°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
33°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه9m/sشرق-جنوب شرقی