در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
41°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تازه9m/sغرب
30°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم تازه9m/sغرب-شمال غربی
27°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
36°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه9m/sشمال غربی
34°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
28°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
26°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
33°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
39°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
27°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
34°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
42°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
33°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
26°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
38°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
44°صافشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
34°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
38°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی