در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
20°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
13°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
23°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
16°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
19°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
24°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
13°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
16°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
24°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
17°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
12°صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
16°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
26°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
17°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی