در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
39°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
39°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
30°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
27°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
42°ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
39°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال-شمال غربی
31°ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sشمال
29°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
32°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sشرق-شمال شرقی
40°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
28°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
35°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
43°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
33°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
28°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sشمال
35°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
40°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
34°ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی