در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°صافدوشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sغرب
23°صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
21°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
16°صافسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
25°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
23°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم تند7m/sجنوب-جنوب شرقی
19°Light rainچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب شرقی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
21°احتمال بارشچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
23°باران شدیدچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
18°ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
20°ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°باران شدیدپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
14°ابریجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
15°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
15°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
18°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی