در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
34°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
48°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
34°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
37°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
31°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
36°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
32°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
38°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
39°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
46°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
44°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
44°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
36°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
45°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
47°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
36°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
45°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
41°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
38°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی