در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
31°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
43°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
44°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
35°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
31°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
44°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
44°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
32°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
38°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
46°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
40°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
33°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
38°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
47°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
38°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
32°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
40°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
47°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی