در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
14°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
16°صافسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابریسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
16°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
16°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
10°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
10°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
17°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
11°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی