در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
27°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
39°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
36°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
30°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
25°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
38°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
37°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
28°صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
33°صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
41°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
34°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
29°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
35°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
40°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
33°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
28°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
33°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
39°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب