در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
46°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
46°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
37°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
33°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
47°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
47°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
39°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
35°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
45°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
50°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه10m/sشمال غربی
36°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
44°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
49°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
42°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
35°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
40°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
46°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
40°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sغرب