در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sجنوب-جنوب شرقی
24°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم تند6m/sجنوب شرقی
21°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
32°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
31°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
26°نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
23°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
34°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
31°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
24°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
29°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
35°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
29°نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافیکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
28°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
33°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
27°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
28°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی