در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
44°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
35°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
30°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
46°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
43°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
35°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
31°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
45°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
43°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
36°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
39°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
45°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
40°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
30°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
36°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
44°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
37°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
35°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی