در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
18°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
10°Light rain showersپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
10°Light rain showersپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
13°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
11°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
19°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
11°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
20°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
12°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
12°صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
21°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
14°نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق