در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
25°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
19°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
15°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
26°ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
25°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
19°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
14°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
23°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
31°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
17°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
27°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
33°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
22°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
19°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
24°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
33°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
25°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی