در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
25°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
38°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
36°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
29°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
25°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
38°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
37°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
28°صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
33°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
39°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
33°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
26°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
34°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی
38°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
31°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
26°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
32°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
39°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال غربی