در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
30°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
24°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
20°صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
34°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
32°صافیکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
25°صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
21°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
29°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
36°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
23°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
31°صافسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
37°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
29°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
23°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
30°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
37°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
29°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
32°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی