در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
11°نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
18°ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
14°نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب شرقی
17°ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم تند7m/sجنوب شرقی
23°ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sجنوب-جنوب شرقی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
17°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
17°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
14°نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم تند6m/sجنوب شرقی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم تند7m/sجنوب شرقی
25°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه10m/sجنوب-جنوب شرقی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی