در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اهواز

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
41°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
34°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
32°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
43°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
43°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
36°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
33°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
45°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
45°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
34°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
41°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
48°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
40°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
36°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
42°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
49°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی
41°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
43°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-شمال غربی