در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
15°صافشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
12°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
18°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sشمال شرقی
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
14°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال-شمال شرقی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
15°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
21°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
12°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
11°صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
17°صافسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
23°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
15°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
19°صافچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب غربی