در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
10°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
-1°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
13°صافدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
10°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
17°صافسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
19°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
17°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی