در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
38°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
37°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
30°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
25°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
39°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
36°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
29°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
24°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
32°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
40°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
24°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
33°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
40°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
33°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
25°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
32°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
41°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
33°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب