در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
ابریجمعه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
ابریشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
11°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
12°احتمال بارشیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافدوشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
-2°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی