در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
27°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
36°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
36°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
27°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
23°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
31°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
39°صافدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
31°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
38°صافسه شنبه ۱۶:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
31°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
32°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
39°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
31°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
33°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی