در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°صافیکشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشمال
33°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
33°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
26°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
22°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
33°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
31°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
20°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
28°صافسه شنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
33°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
26°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
22°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
26°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
22°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
29°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
35°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
27°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی