در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
12°نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
19°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
16°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
20°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
18°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
15°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
21°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
14°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
14°صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
21°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
13°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
15°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال