در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
10°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
20°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
19°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
10°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°صافدوشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
26°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
13°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
22°ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
27°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
20°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
13°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
21°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
28°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
18°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
23°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی