در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
21°صافیکشنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sجنوب
18°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
11°صافدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
19°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
16°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
11°صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
19°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
18°ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
12°نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
18°ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
13°ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی