در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
25°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
36°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
36°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
28°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
24°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
37°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
35°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
22°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
30°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
37°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
25°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
30°صافیکشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
37°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
30°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
25°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
38°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق