در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
15°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
30°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
24°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
18°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
15°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
29°صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
24°صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
15°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
22°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
29°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
20°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
14°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
20°صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
26°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
20°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
14°صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
20°صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°صافدوشنبه ۱۵:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی