در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
28°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
23°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
17°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
32°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
29°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
22°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
16°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
26°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
34°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
18°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
26°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
33°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
25°صافدوشنبه ۲۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
18°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
25°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
32°صافسه شنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
25°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی