در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
17°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
14°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
26°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
23°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال-شمال غربی
16°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
26°ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
22°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
15°ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
19°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-جنوب غربی
18°ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
11°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
19°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
27°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
17°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
21°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی