در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sغرب
22°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
20°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
31°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-جنوب غربی
28°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
19°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
16°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
29°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
29°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
33°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
18°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
29°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
25°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
30°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی