در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
14°ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
10°نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
16°ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
15°ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
11°نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
19°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
15°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
12°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-جنوب غربی
11°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
10°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
18°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
10°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال