در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°صافسه شنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
17°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
31°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
29°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
23°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
18°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
27°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال غربی
33°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
21°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
27°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
34°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
26°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
21°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
27°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال
34°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
27°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
28°صافیکشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی