در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
37°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
36°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
28°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
24°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
38°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
37°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
28°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
33°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
40°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی
30°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
37°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
31°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
23°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
37°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
29°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال شرقی