در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
21°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
33°ابرییکشنبه ۱۳:۳۰آرام0m/sشرق
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشمال غربی
23°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
21°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
34°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
33°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
25°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
31°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
36°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
29°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
23°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
35°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق
29°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
31°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
34°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق