در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
24°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
36°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
34°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
27°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
23°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
35°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
34°صافجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
23°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
33°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
37°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
29°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
25°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
32°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
36°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
32°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
24°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
32°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
37°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق