در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
31°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
21°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
28°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
19°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
17°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
23°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشمال غربی
24°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
30°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشرق
34°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه9m/sغرب-جنوب غربی
29°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
25°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
29°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
19°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
32°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
24°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
27°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی