در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
19°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
16°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
29°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
21°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
18°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
28°ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابریجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
26°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
22°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
15°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
29°ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
21°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
23°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی