در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-2°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
-4°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
-1°نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
-2°Light rainپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
-2°صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
-4°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
-2°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
12°صافشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
-1°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
13°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب