در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
22°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
13°نیمه ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
11°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
24°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
22°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
17°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
12°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
29°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
14°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
24°بارانییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
25°بارانییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب-جنوب غربی
20°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
13°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
21°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
19°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی