در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اصفهان

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
-1°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-1°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابریجمعه ۱۲:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
صافشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافشنبه ۱۵:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
-1°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی