در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
-2°صافدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
برفیسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
-3°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
-2°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابریجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی