در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
35°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
28°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
38°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
36°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
39°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
37°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
29°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
36°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
31°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
20°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
26°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
33°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
27°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی