در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sغرب-شمال غربی
17°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
10°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
11°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
20°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
18°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
20°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
24°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
15°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
24°ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
21°بارانییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
11°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
24°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
14°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی