در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
27°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
23°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
21°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
32°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
28°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
22°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
33°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
28°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
30°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
25°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
20°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
27°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
32°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
27°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
28°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی