در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
28°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
26°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
19°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
18°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
27°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
25°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
18°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
18°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
23°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
26°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
15°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
22°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
27°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
20°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
28°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
22°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال