در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
16°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
11°صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
14°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
10°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
11°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب
14°صافسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
12°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
15°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
صافچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
11°بارانیپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
12°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی