در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
22°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
34°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
33°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
23°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
34°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
33°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
30°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
26°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
22°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
28°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
33°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
26°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
21°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
27°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
33°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی