در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°ابریجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
18°ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
15°ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
13°Light rain showersشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
17°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
14°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
14°Light rain showersیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°Light rain showersیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
20°صافیکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
13°صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
16°صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
14°صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
15°نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
18°Light rain showersچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی