در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
26°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
18°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
29°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
25°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
21°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
18°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
26°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
30°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
23°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
25°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
29°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
22°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
18°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
24°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
29°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
21°صافدوشنبه ۲۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی