در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
20°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
29°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
22°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
29°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
34°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
23°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
35°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
27°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
23°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
31°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
28°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
30°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی