در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
36°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
34°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
26°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
26°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق
34°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
33°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
28°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
28°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
32°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
36°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
26°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
34°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
37°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
30°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
27°صافشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
35°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
37°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
30°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی