در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
24°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
24°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
33°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
32°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
28°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
25°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
30°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
23°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
31°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
36°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
27°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
22°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
30°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
34°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
27°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
29°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی