در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
Light rain showersشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
احتمال بارششنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
11°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
احتمال بارشیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
10°صافیکشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند6m/sشمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
10°ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
ابریسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
ابریسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
احتمال بارشچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
Light rain showersچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی