در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
33°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب شرقی
32°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
26°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
27°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
36°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
35°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
27°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
27°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
33°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
38°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
26°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
33°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب
39°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب شرقی
30°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
24°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
39°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب شرقی
32°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی