در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
29°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب شرقی
27°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب شرقی
20°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
20°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب شرقی
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
22°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
20°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
26°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
29°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
19°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
29°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
22°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
19°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
27°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
29°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
22°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی