در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر کرج

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
11°ابریجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
22°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
19°ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
14°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
22°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
24°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-شمال غربی
11°صافیکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
21°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
24°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
15°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
16°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
21°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
24°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
15°ابریدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی