در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
22°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
18°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
13°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
13°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
23°صافچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
18°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریپنجشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
20°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
24°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
15°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
13°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
21°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
21°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
16°نیمه ابریجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
12°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
20°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
21°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
15°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی