در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
31°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
27°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
25°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
37°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
31°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
26°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
25°صافجمعه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
37°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
31°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
32°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال
26°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
24°بارانییکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
24°بارانییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
27°بارانییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
27°بارانییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
26°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی