در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
23°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
22°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
34°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال
28°صافجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
23°صافشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
23°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
31°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
26°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°نیمه ابرییکشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
28°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
30°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
23°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
22°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
28°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
27°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
24°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
21°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
27°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
29°نیمه ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال