در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sشرق
24°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
23°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
31°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
28°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
25°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
32°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
28°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
23°نیمه ابریجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
29°ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
30°Light rain showersجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
26°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
23°نیمه ابریشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
27°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
29°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
25°نیمه ابریشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
28°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی