در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°باران شدیددوشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
10°بارانیدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
باران شدیددوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
باران شدیدسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
بارانیسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
بارانیچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
بارانیچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
Light rainچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
10°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال
12°بارانیپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
10°بارانیجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
10°بارانیجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
10°بارانیجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
بارانیجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی