در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
11°نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
نیمه ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
10°نیمه ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
22°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
17°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
17°صافجمعه ۰۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
18°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب-جنوب غربی
22°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
14°نیمه ابریشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
15°ابریشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
15°ابریشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
14°ابریشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
14°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
17°نیمه ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق