در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
18°نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
18°ابریسه شنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
21°ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
20°Light rainسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
19°ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
20°ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
23°بارانیچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
19°باران شدیدچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم تند6m/sغرب-شمال غربی
17°ابریپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
18°Light rainپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
17°ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
17°بارانیپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
15°بارانیجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
15°بارانیجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
17°باران شدیدجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
15°ابریجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°Heavy rain showersشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال