در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
22°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
20°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
29°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
21°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
21°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
27°بارانیچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال شرقی
20°بارانیپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
22°باران شدیدپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
21°بارانیپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
22°بارانیپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
19°بارانیجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
20°ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
23°ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
20°بارانیجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی