در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
13°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
22°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
17°ابریجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
13°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
12°صافشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
23°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
19°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
15°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
14°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
21°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
24°ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
14°احتمال بارشدوشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب
17°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
16°بارانیدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
19°بارانیسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
19°ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
14°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی