در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
14°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
ابرییکشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
بارانییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
10°بارانییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال-شمال غربی
ابرییکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
ابریدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
بارانیدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
باران شدیددوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال غربی
ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
بارانیسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
Light rain showersسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
باران شدیدسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق