در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
17°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
14°ابریجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
14°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°ابریجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
17°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
14°ابریشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
13°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
21°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
17°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
13°ابرییکشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
15°ابرییکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
16°نیمه ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
14°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
13°ابریدوشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
16°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
18°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
13°ابریدوشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sغرب
19°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی