در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
23°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
24°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
33°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
29°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
24°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
25°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
34°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
30°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
25°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
32°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
34°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال شرقی
27°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
33°صافجمعه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
34°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
27°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
31°صافشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال