در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
27°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
23°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
19°ابریجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
19°نیمه ابریجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
27°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
24°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
21°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
21°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
26°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sغرب-شمال غربی
27°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
20°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب
27°نیمه ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
28°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
21°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
27°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
27°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
22°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی