در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
10°نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
ابرییکشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sغرب
12°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
ابرییکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال
ابریدوشنبه ۰۰:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
10°صافدوشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
18°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
10°صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
17°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
11°Light rain showersچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی