در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
10°بارانیچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
Light rainچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب-جنوب غربی
ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
11°نیمه ابریپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
10°نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
11°ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
14°بارانیجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
16°ابریجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°ابریشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°ابریشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
14°بارانیشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sشمال
14°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
16°نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
20°ابرییکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
13°Light rainیکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب