در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°باران شدیدشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
16°بارانیشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
16°ابرییکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°بارانییکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
17°بارانییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
17°ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
16°نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
16°ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
21°ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
19°نیمه ابریدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
17°نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
21°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب
22°Light rainسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°نیمه ابریسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
20°ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
21°ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
19°بارانیچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
18°ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی