در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
30°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sشرق
27°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
21°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
21°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
32°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
30°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
24°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
22°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
29°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
36°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
22°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
29°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
37°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشمال شرقی
29°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
22°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
32°صافجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
38°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
29°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی