در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
14°بارانیجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
10°Light rain showersجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
Light rain showersشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
15°صافشنبه ۱۲:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
12°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
12°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
12°ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب