در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
33°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
28°صافسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
24°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
36°ابریسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
33°ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
27°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
24°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
30°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشرق
35°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق
24°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
32°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-جنوب شرقی
37°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
28°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
24°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
32°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
37°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
28°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
33°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی