در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
21°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال
20°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
10°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
24°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
19°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
12°ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
20°ابرییکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
18°ابرییکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
18°ابریدوشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق
22°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sجنوب
18°بارانیسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
21°بارانیسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
16°بارانیسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی