در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
18°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
29°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
20°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
14°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
20°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
26°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
21°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
28°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
22°صافدوشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sجنوب غربی
30°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
27°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
21°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
18°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
29°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
16°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
31°نیمه ابریدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
23°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
24°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
24°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی