در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
26°صافسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
23°صافسه شنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
16°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
12°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
28°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
25°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
16°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
13°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
22°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
30°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
15°صافجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
23°صافجمعه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
28°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
21°صافجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
21°صافشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
28°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
20°صافشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی