در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافیکشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sشمال
18°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
16°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
10°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافدوشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
21°ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
12°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
21°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
22°Light rain showersسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sغرب-جنوب غربی
17°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
11°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
18°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
25°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
16°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
11°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
21°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
28°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
16°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی