در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافشنبه ۱۲:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
-3°ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-شمال غربی
-1°نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
-3°صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
10°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال غربی
صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
-1°صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
13°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال
صافچهارشنبه ۲۱:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی