در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
12°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
10°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
21°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
20°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
12°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
24°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
20°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریسه شنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sغرب
19°احتمال بارشسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
21°ابریسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
15°نیمه ابریسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
11°ابریچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
18°بارانیچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
18°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب
14°نیمه ابریچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
10°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
16°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی
21°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب