در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
صافجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
-1°صافشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-4°صافشنبه ۰۶:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی
11°صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
10°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
14°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
صافدوشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال غربی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
13°صافدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی