در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافدوشنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
20°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
32°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
30°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
25°صافسه شنبه ۰۱:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
20°صافسه شنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
32°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
30°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
22°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sغرب
27°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
24°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
22°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
29°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
35°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
25°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
24°صافجمعه ۰۴:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
30°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
36°نیمه ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق