در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
-1°نیمه ابریجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
برف و بارانجمعه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریجمعه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
ابریشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
-1°نیمه ابریشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب
نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
-3°نیمه ابرییکشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
ابرییکشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-2°صافدوشنبه ۰۳:۳۰آرام0m/sشمال شرقی
صافدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق
نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
ابریدوشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق
صافسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی