در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
29°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم تند7m/sجنوب غربی
25°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sجنوب غربی
16°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°نیمه ابریدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم تازه9m/sجنوب غربی
23°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
15°صافسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
15°صافسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب
21°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
26°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
14°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
21°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
26°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
19°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
14°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
22°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
26°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
18°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب