در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
19°بارانییکشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب
12°ابرییکشنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال غربی
احتمال بارشدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
احتمال بارشدوشنبه ۰۷:۳۰آرام0m/sغرب
18°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
14°نیمه ابریدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
10°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
13°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
16°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم تازه8m/sغرب
صافچهارشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sشمال غربی
10°ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
15°ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
10°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
15°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال
صافپنجشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی