در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
31°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
22°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°صافیکشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
33°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
32°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم تند7m/sشرق-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
28°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
34°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
27°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
23°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
29°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
34°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق-شمال شرقی
27°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
23°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
27°نیمه ابریچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم تند6m/sشرق
32°نیمه ابریچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
27°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق