در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
12°صافیکشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
صافیکشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
21°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
19°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
14°نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
12°نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
23°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
19°نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
26°صافسه شنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
17°صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
10°صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
19°نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب شرقی
25°صافچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
16°صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
18°صافپنجشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب شرقی