در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°صافجمعه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم تند6m/sشرق
31°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
24°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
21°صافشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
34°صافشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
33°صافشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
23°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
37°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشرق
28°صافیکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
24°صافدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
29°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-جنوب شرقی
36°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
29°صافدوشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
22°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق
29°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
37°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی