در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
21°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
33°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق
31°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق
22°نیمه ابریپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
20°نیمه ابریپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
34°نیمه ابریپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
31°نیمه ابریپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
21°صافجمعه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
29°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
33°ابریجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
27°صافجمعه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال غربی
20°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
28°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
34°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sشمال غربی
26°صافشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
20°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
27°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
35°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب