در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر اراک

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال غربی
صافیکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°صافیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
صافیکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
صافدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
13°صافدوشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
14°نیمه ابریسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
صافسه شنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب غربی
10°ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sجنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب غربی