در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
24°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
39°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
36°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
26°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
25°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
40°نیمه ابریجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
37°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
36°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
40°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
33°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
35°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
39°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
34°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
24°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال
34°صافدوشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sغرب-جنوب غربی
39°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی