در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
32°صافچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
24°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
21°صافپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
14°صافپنجشنبه ۰۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
29°صافپنجشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
23°صافپنجشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
19°صافجمعه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
14°صافجمعه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال
24°صافجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
28°صافجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
15°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
22°صافشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
26°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
21°صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
15°صافیکشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
21°صافیکشنبه ۰۹:۳۰نسیم تند6m/sشرق-شمال شرقی
27°صافیکشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
18°صافیکشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
23°صافدوشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی