در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
17°صافشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
16°نیمه ابریشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابرییکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
18°نیمه ابرییکشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
14°نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
13°بارانیدوشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
13°نیمه ابریدوشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافسه شنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°احتمال بارشسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
14°صافسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال-شمال غربی
صافسه شنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال
صافچهارشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
14°نیمه ابریچهارشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی