در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
بارانییکشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
احتمال بارشیکشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
احتمال بارشیکشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
نیمه ابرییکشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-2°صافدوشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریدوشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
صافدوشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
-1°نیمه ابریسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
نیمه ابریسه شنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sغرب
برف و بارانسه شنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
نیمه ابریچهارشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافچهارشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافچهارشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب
ابریچهارشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
-2°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
11°صافپنجشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
صافپنجشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی