در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
27°نیمه ابریسه شنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
41°نیمه ابریسه شنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
38°نیمه ابریسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
29°صافچهارشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
27°نیمه ابریچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
41°نیمه ابریچهارشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب-جنوب شرقی
38°نیمه ابریچهارشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب
26°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
37°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
41°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
34°نیمه ابریپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
25°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
37°نیمه ابریجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
41°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
34°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال غربی
25°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
37°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sشرق
41°نیمه ابریشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
34°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی