در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
15°نیمه ابریسه شنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
10°صافسه شنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
25°نیمه ابریسه شنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
22°ابریسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
16°ابریچهارشنبه ۰۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
13°نیمه ابریچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
26°نیمه ابریچهارشنبه ۱۲:۳۰نسیم ملایم4m/sجنوب
21°صافچهارشنبه ۱۸:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب شرقی
13°صافپنجشنبه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابریپنجشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
26°نیمه ابریپنجشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
17°صافپنجشنبه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
13°نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
22°ابریجمعه ۰۹:۳۰آرام0m/sشرق
26°نیمه ابریجمعه ۱۵:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
18°نیمه ابریجمعه ۲۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
15°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
22°صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
25°صافشنبه ۱۵:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی