در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
20°نیمه ابریشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
21°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
31°نیمه ابریشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
28°نیمه ابریشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
20°نیمه ابرییکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
21°نیمه ابرییکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
34°نیمه ابرییکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
31°نیمه ابرییکشنبه ۱۹:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
19°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
32°صافدوشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق
35°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
24°نیمه ابریدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
19°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
32°نیمه ابریسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
36°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
24°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
20°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
37°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی