در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
28°بارانیپنجشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
21°Light rainپنجشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
15°ابریجمعه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
16°Light rain showersجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
25°ابریجمعه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
21°نیمه ابریجمعه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
16°صافشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
16°نیمه ابریشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
24°نیمه ابریشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
24°بارانیشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
16°صافیکشنبه ۰۴:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی
23°Light rain showersیکشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب شرقی
25°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
16°نیمه ابرییکشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
13°نیمه ابریدوشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
23°نیمه ابریدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال
27°ابریدوشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب
18°صافدوشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی