در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
صافسه شنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
-3°صافچهارشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-4°صافچهارشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
صافچهارشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
نیمه ابریچهارشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
ابریپنجشنبه ۰۰:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
ابریپنجشنبه ۰۶:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
نیمه ابریپنجشنبه ۱۲:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
صافپنجشنبه ۱۸:۳۰باد خفیف1m/sشرق-جنوب شرقی
-3°نیمه ابریجمعه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافجمعه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
11°صافجمعه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب
صافجمعه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
-1°صافشنبه ۰۳:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافشنبه ۰۹:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
13°نیمه ابریشنبه ۱۵:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی
صافشنبه ۲۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
صافیکشنبه ۰۹:۳۰آرام0m/sشمال-شمال شرقی