در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
25°صافیکشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
24°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
37°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
33°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-شمال غربی
24°صافدوشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
24°صافدوشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
37°صافدوشنبه ۱۳:۳۰آرام0m/sشرق-جنوب شرقی
33°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب
24°صافسه شنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
34°صافسه شنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-شمال شرقی
38°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
28°صافسه شنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
25°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰آرام0m/sجنوب-جنوب غربی
38°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب
32°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sشرق-شمال شرقی
24°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
34°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
39°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-شمال غربی