در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
26°صافیکشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
23°صافیکشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
38°صافیکشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
35°صافیکشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
28°صافدوشنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
24°صافدوشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
39°صافدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم2m/sجنوب غربی
34°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
25°صافسه شنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
35°صافسه شنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق
41°صافسه شنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب غربی
32°صافسه شنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
28°صافچهارشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
40°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم2m/sشرق-جنوب شرقی
32°صافچهارشنبه ۲۲:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
25°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰نسیم ملایم3m/sشرق-شمال شرقی
34°نیمه ابریپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم4m/sشرق-شمال شرقی
39°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰باد خفیف1m/sغرب