در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
39°نیمه ابریدوشنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
32°صافدوشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°نیمه ابریسه شنبه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
23°صافسه شنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
39°صافسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
32°صافسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب
27°نیمه ابریچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
24°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
34°صافچهارشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
39°صافچهارشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب
26°صافپنجشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
33°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب
38°صافپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم5m/sغرب-جنوب غربی
30°صافپنجشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sشرق
25°صافجمعه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
32°صافجمعه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
37°صافجمعه ۱۶:۳۰نسیم تند6m/sغرب-جنوب غربی
31°صافجمعه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-جنوب غربی