در حال دریافت جدیدترین خبرها; لطفا چند لحظه صبر کنید ....   

پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر خرم آباد

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
24°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
37°صافپنجشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب غربی
35°صافپنجشنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
27°صافجمعه ۰۱:۳۰باد خفیف1m/sشمال شرقی
24°صافجمعه ۰۷:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
38°صافجمعه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sغرب-جنوب غربی
35°صافجمعه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
22°صافشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
35°صافشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
39°صافشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
32°صافشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
22°صافیکشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
35°صافیکشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب شرقی
39°صافیکشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
33°صافیکشنبه ۲۲:۳۰باد خفیف1m/sغرب-شمال غربی
22°صافدوشنبه ۰۴:۳۰باد خفیف1m/sشمال-شمال شرقی
35°صافدوشنبه ۱۰:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب شرقی
39°صافدوشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی
33°صافدوشنبه ۲۲:۳۰آرام0m/sشرق